ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نزول

دیکشنری فارسی به انگلیسی

anticlimax, comedown, decline, descent, drop, fall, falloff, plunge, slump, tumble
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ