ترجمه مقاله

نزدیک شونده

دیکشنری فارسی به انگلیسی

oncoming
ترجمه مقاله