ترجمه مقاله

ناپذیرش

دیکشنری فارسی به انگلیسی

refusal, repulse
ترجمه مقاله