ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناقادر به تعقل

دیکشنری فارسی به انگلیسی

unreasoning
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ