ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناف

دیکشنری فارسی به انگلیسی

hub, navel, umbilicus
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ