ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسالم

دیکشنری فارسی به انگلیسی

insalubrious, insanitary, unhealthy, unsanitary, unsound
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ