ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسازوار

دیکشنری فارسی به انگلیسی

askew, disagreeable, incoherent
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ