ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نادم

دیکشنری فارسی به انگلیسی

penitent, remorseful, repentant, rueful, sorry
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ