ترجمه مقاله

ناتندرستی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

infirmity
ترجمه مقاله