ترجمه مقاله

نابسندگی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

insufficiency, scantiness, skimpiness
ترجمه مقاله