ترجمه مقاله

نابسنده در مقدار و چگونگی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

deficient
ترجمه مقاله