ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نابخشودنی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

inexcusable, unforgivable, unpardonable
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ