ترجمه مقاله

میدان برکشندی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

magnetic field
ترجمه مقاله