ترجمه مقاله

موجودات

دیکشنری فارسی به انگلیسی

creation, flesh, life
ترجمه مقاله