ترجمه مقاله

مناقشه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

controversy, dispute, dissension
ترجمه مقاله