ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منافات

دیکشنری فارسی به انگلیسی

conflict, disagreement, incongruity
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ