ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ممنوع

دیکشنری فارسی به انگلیسی

barred, forbidden, illicit, impermissible
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ