ترجمه مقاله

مقدار ناکافی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

deficient
ترجمه مقاله