ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصونیت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

immunization, impunity, security
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ