ترجمه مقاله

مصدع شدن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

bother, persecute, importune, torment
ترجمه مقاله