ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصادره اموال و سلب حقوق مدنی (حقوق)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

attainder
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ