ترجمه مقاله

مشت مست در اثر خوردن مشت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

punch-drunk
ترجمه مقاله