ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزد

دیکشنری فارسی به انگلیسی

consideration, earnings, hire, pay, remuneration, wage
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ