ترجمه مقاله

مرکزیت دادن به

دیکشنری فارسی به انگلیسی

centralize
ترجمه مقاله