ترجمه مقاله

مذکور

دیکشنری فارسی به انگلیسی

aforementioned, aforesaid, given, foregoing
ترجمه مقاله