ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخدوش و معیوب کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

deface, falsify, manipulate
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ