ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخاطره

دیکشنری فارسی به انگلیسی

adventure, close call, danger, jeopardy, peril, risk
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ