ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخاطرهآمیز

دیکشنری فارسی به انگلیسی

adventurous, adventuresome, chancy, hazardous, risky, venturesome
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ