ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محسوس

دیکشنری فارسی به انگلیسی

corporeal, noticeable, observable, palpable, perceivable, sensible, tangible
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ