ترجمه مقاله

متمرکز کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

center, centralize, concentrate, mass , summon
ترجمه مقاله