ترجمه مقاله

متمرکز شدن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

center, centralize, concentrate
ترجمه مقاله