ترجمه مقاله

متجسم کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

incarnate
ترجمه مقاله