ترجمه مقاله

مباحثه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

controversy, debate, disputation, dispute
ترجمه مقاله