ترجمه مقاله

ماشین

دیکشنری فارسی به انگلیسی

contraption, contrivance, machine, plant
ترجمه مقاله