ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لک انداختن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

smudge, soil, speck, splotch, spot, stain, sully
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ