ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطافت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

daintiness, delicateness, nicety, softness, tenderness
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ