ترجمه مقاله

قلم

دیکشنری فارسی به انگلیسی

ballpoint (p, article, chisel, entry, line, pen
ترجمه مقاله