ترجمه مقاله

قطب نمای برکشندی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

magnetic compass
ترجمه مقاله