ترجمه مقاله

قابلیت

دیکشنری فارسی به انگلیسی

ability, ability _, capability, capacity, competence, facility, faculty, flair, ship _
ترجمه مقاله