ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فهمیده و مودب

دیکشنری فارسی به انگلیسی

genteel, gentle
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ