ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

فلفل نمکی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

pepper-and-salt, salt-and-pepper
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما