ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فشار دوم (زبان شناسی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

secondary accent, secondary stress
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ