ترجمه مقاله

فریبا

دیکشنری فارسی به انگلیسی

enchanting, glamorous, glamourous, glossy, meretricious, seducer, seductive, specious, tempter, tempting, winning
ترجمه مقاله