ترجمه مقاله

فریاد یورش

دیکشنری فارسی به انگلیسی

war cry
ترجمه مقاله