ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرمانده

دیکشنری فارسی به انگلیسی

chief, commander, leader
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ