ترجمه مقاله

فراک

دیکشنری فارسی به انگلیسی

tuxedo, white tie
ترجمه مقاله