ترجمه مقاله

فاکتوریل (ریاضی)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

factorial
ترجمه مقاله