ترجمه مقاله

فارو (نوعی قمار با ورق)

دیکشنری فارسی به انگلیسی

faro
ترجمه مقاله