ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیر منطقی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

unreasonable, unreasoning, unsound, illogical, inconsequent, inconsequential, irrational, silly
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ