ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عاری بودن از تجمل و تزیین

دیکشنری فارسی به انگلیسی

simplicity
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ